TAPU İŞLEMLERİ

Üyelerimiz Ödemelerinin Tamamını Ödedikten Sonra Noter Den Vekaletname Vererek Tapu Işlemlerini Başlatabilir.

Tapu Hakkından Feragat Edip, Tapunun Bir Yakını Üzerine Çıkarılmasını Isteyenler Noterden Muvafakatname Vermek Zorundadırlar.

Vekaletname Veren Üyelerimizin Tapularının Çıkarılmasını Şirketimiz Sağlar, Ancak Tapu Müdürlüklerinde Oluşan Yığılma, Iş Gücü Yetersizliği Vs. Sebeplerden Dolayı Tapu Teslim Süresi Değişir.

Tapularımız Kat Irtifakı Olmuş Hisseli Gayri Menkul Tapusudur. 10 Yıllık Veya 39 Yıllık Değildir.
Aldığınız Tapular Süresiz Sizindir, Sizden Sonra Veraset Yolu Ile Mirasçılarınıza Intikal Eder.
 Tapu ödemeleri için Banka Hesap IBAN Numaramız:  (Garanti Bankası Sanayi Şubesi Eskişehir)

                   TR13 0006 2001 1180 0006 2027 03

 
 ÖRNEK VEKALETNAME Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi Yaylabağı kasabasından, adımıza bilumum taşınmaz veya devre mülklerden şahsen veya müştereken , hisseli veya hissesiz ipotekli veya ipoteksiz olarak adımıza satın almaya, şufa hakkında feragat etmeye,bununla ilgili feragatler vermeye, ifraz ve tevhit yapmaya ve devre mülk tesis ettirmeye ve devre mülk dönemlerinde adımıza tespit ve kaydetmeye, ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü  ve yetkili memur huzurunda kabule, tüm gereken belgeleri adımıza imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereği , yönetim planı , listeyi,beyannameyi tanzim ve adıma imzalamaya, kat irtifakını , kat mülkiyetine devre mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, devre mülk hakkı tesis edilmiş şekilde tapu senetlerini teslim almaya, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa ek 57.maddesine istinaden 3227 sayılı yasa ile tesis edilen devre mülk hakkının tesisi ile ilgili olarak her türlü işlemleri yaptırmaya ,634-2814 ve 3227 sayılı yasaların her türlü vecibelerini yerine getirmeye, belirlenen devre mülk tapusu tesisine , bu konularla alakalı olarak tapu daireleri vesair resmi ve Özel merciiler nezdindeki işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, adımıza tanzim ve imzalanması lazım gelen bilumum evrak , defter, makbuz, beyanname, muvafakat name taahhütname sözleşme vesair evrakları tanzim ve imzaya , evrakları teslim ve tesellüme, tebliğ ve tebellüğe, ve keza; Afyonkarahisar ili , İhsaniye ilçesi , Yaylabağı Kasabası, ÖZGÜL TERMAL TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEN satın almış olduğumuz veya satın alacağımız taşınmazlar üzerine ÖZGÜL TERMAL TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ lehine borç miktarı kadar ipotek tesis ettirmeye, konulacak olan her türlü ipotekleri kabul etmeye, konulacak olan ipotekleri sonunda fek ettirmeye,taşınmazı serbest bıraktırmaya,  işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya, adımıza tanzim ve imzalanması lazım gelen bilumum evrakları ve resmi senetlerini imzalamaya, bizi temsile mezun ve yetkili olmak üzere tarafımızı birlikte veya ayrı ayrı temsil etmek üzere ,ve aharlarını dahi tevkil teşrik ve azle, YAŞAR oğlu  1974 doğumlu 47866020520 T.C.kimlik numaralı EMRE ÖZGÜL, YAŞAR oğlu 1978 doğumlu 47863020684 T.C.kimlik numaralı İBRAHİM HAKAN ÖZGÜL vekil tayin edildi. 
 

Leave a comment